PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

PRACOVNÍ BALÍČKY

Pracovní balíčky

WP 1: Management a koordinace projektu 

Za celkové řízení projektu PROINCOR je zodpovědný vedoucí partner/lead partner (TGZ Bautzen), který zřídil funkce mezinárodního koordinátora projektu, jeho asistenta a projektového finančního manažera. Všichni projektoví partneři ustanovili projektové manažery a finanční projektové manažery na regionální úrovni. Partnerství PROINCOR (sdružení projektových partnerů) je vedeno řídící skupinou (Steering Group - SG) v čele s mezinárodním koordinátorem projektu. Členy SG jsou regionální projektoví manažeři všech partnerských organizací projektu.

Úlohou SG je sledování průběhu projektu dle plánu práce, přijímání zásadních rozhodnutí a dělba práce a odpovědnosti mezi jednotlivé partnery. Rozhodování v SG je založeno na konsensu. V případě, že nedojde ke shodě, rozhodne většina hlasů. Jmenovaní vedoucí WP koordinují činnosti v rámci pracovních balíčků (WP) a komunikují s koordinátorem projektu.

Pro WP 2 je jmenován profesionální komunikační manažer. Projekt PROINCOR je založen na principech spolupráce, dialogu, aktivním zapojení všech projektových partnerů (cílových skupin, klíčových aktérů, subdodavatelů) a mnohoúrovňové komunikaci.

I když partneři mají ve společenství své specifické role a úkoly, podílejí se všichni na pracovních balíčcích pro posílení mezinárodní spolupráce. Pro usnadnění kontaktu jsou kromě plánovaných pravidelných projektových mítinků pro mezinárodní komunikaci a jednání využívány emaily, telefonní konference nebo skype.

Mezinárodní koordinátor projektu a projektový finanční manažer udržují s partnery neustálý dialog, aby se předešlo možným konfliktům. V případě konfliktů působí jako prostředník mezi partnery Řídící skupina (SG). Jednání SG jsou plánována každého půl roku (včetně úvodního a závěrečného).

Přehled jednání SG (měsíc trvání projektu):

  1. Bautzen / Německo, (3. měsíc trvání projektu)
  2. Praha / Česká republika, (9.)
  3. Terst / Itálie, (15.)
  4. Debrecen / Maďarsko, (21.)
  5. Lublaň / Slovinsko, (27.)
  6. Poznaň / Polsko, (34.).

Specifické činnosti koordinátora projektu a celé řídící skupiny jsou zaměřeny na aktivní podporu inovací pro malé a střední podniky za účelem odstranění překážek v šíření a aplikaci inovací. Řídící skupina zavádí vnitřní monitorovací systém, aby mohla sledovat dopad projektových aktivit na inovační výkonnost zapojených malých a středních podniků a na inovační kulturu v partnerských regionech.

Koordinátor a SG podporují nadnárodní spolupráci a výměnu informací v rámci všech pracovních balíčků. Tímto způsobem PROINCOR přispěje k naplnění cílů programu - územní soudržnosti, integrace a konkurenceschopnosti v cílové oblasti, Baltsko-Jadranském koridoru podél bývalé železné opony.

WP 2: Komunikace, řízení a šíření znalostí

Zajištění široké propagace výstupů a výsledků projektu

Rozšíření výsledků projektu mezi vybrané cílové skupiny a širokou veřejnost má velký význam pro dosažení stanovených cílů. Za účelem publicity projektu byl zpracován Komunikační plán, který zajistí zviditelnění projektu a šíření potřebných informací po celou dobu trvání projektu. Publicita projektu a jeho cílů začíná již v raném stadiu, bezprostředně po dosažení prvních výsledků projektu.

K propagaci a šíření informací budou využívány běžné informační kanály a prostředky jako webové stránky, informační bulletiny, distribuce materiálů, masmédia, časopisy, konference atd.

Výstupy a výsledky projektu budou mít vysoký stupeň využitetelnosti, protože je tvoří koherentní integrovaný rámec, snadno přizpůsobitelný potřebám jakékoliv části území v rámci INTERREG IVb. Navíc, je zaručen “spillover” efekt, protože většina partnerů patří mezi organizace, jejichž činnost zaměřena na hlavní cíle projektu. Díky rozsáhlým sítím jednotlivých partnerů, věnujících se podnikání nebo inovacim v malých a středních podnicích na regionální i národní úrovni i mezinárodním sítím inovací (např. EBN) existují široké možnosti přenosu výsledků na další zainteresované strany (národní, regionální a místní orgány, organizace podporující podnikání, vysoké školy, podniky atd.). Přenos výsledků budou podporovat specifické aktivity, jako například:

  1. Propojení s ostatními sítěmi a jednotlivými organizacemi. Vytvoření otevřené skupiny přidružených členů, s rozsáhlým řízeným přístupem k výstupům a výsledkům. Vytvoření stálého virtuálního fóra.
  2. Rozšířená distribuce tiskovin a vizuálních materiálů během konferencí a poštou. Výsledky projektu budou šířeny prostřednictvím vybraných tiskovin a CD-ROM poštou zainteresovaným skupinám. Kromě toho budou rovněž distribuovány během plánovaných konferencí (konferenční info-balíčky). Organizace seminářů (animace a informovanost, výměna zkušeností a znalostí, přenositelnost v rámci konferencí). Konkrétní znalosti a zkušenosti každého z partnerů budou předloženy zákonodárcům za účelem případné implementace navržených opatření pro posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků do regionální / národní politiky. Aktivity tohoto pracovního balíčku probíhají po celou dobu trvání projektu

WP 3: Nadnárodní přístup pro zvýšení inovační výkonnosti malých a středních podniků ve střední Evropě 

Posílení inovační výkonnosti malých a středních podniků

Projekt PROINCOR využívá existující metodiky pro inovační poradenství. V úvodní fázi projektu byla analyzována stávající opatření na podporu inovací v Evropě. Zainteresovaní odborníci informovali během mezinárodní zahajovací konference PROINCOR v německém Bautzenu o svém přístupu, zkušenostech z praxe a již dosažených výsledcích v této oblasti. Projektoví partneři přizpůsobí nejúspěšnější přístupy potřebám dotyčných regionů. Upřednostňovány budou proaktivní přístupy zaměřené na malé a střední podniky, zejména v oblasti výroby a služeb. V rámci projektu PROINCOR budou ve všech partnerských regionech poskytovány odborné poradenské služby. Každý partner projektu ustanoví inovační poradce, kteří budou vyškoleni evropskými odborníky v této oblasti. Inovační poradci by měli prostřednictvím inovačního auditu dle stanovené metodiky určit inovační výkonnost a budoucí potřeby v malých a středních podnicích v odvětvích výrobních a průmyslových služeb. Regionální informační kampaně pomohou identifikovat malé a střední podniky s reálnými potřebami inovace. V úvodních fázích projektu každý partner osloví asi 500 malých a středních podniků (poštou, e-mailem, telefonicky). Do projektu PROINCOR by se měly zapojit pouze firmy s inovačním potenciálem, který může být uplatněním vhodných nástrojů projektu posílen. Partneři dospějí k dohodě o podmínkách pro zúčastněné společnosti. Na základě společně vypracované metodiky provedou inovační poradci inovační audity ve 40 až 50 vybraných malých a středních podnicích. Na provádění auditu se bude podílet management a zaměstnanci. K definování priorit pro zlepšení struktury a procesů budou sloužit krátké semináře s vedením. Po identifikaci potřeb a možností budou inovační poradci a jejich partneři podporovat firmy ve zlepšování jejich inovační výkonnosti. Například poradí, jak změnit metody řízení nebo najdou správné partnery pro projekty vývoje výrobků a procesů.

Všechny realizované inovační audity budou dokumentovány pomocí interního on-line monitorovacího systému. Externí hodnotitel bude studovat inovační činnosti a pravidelně se setkávat se skupinou inovačních poradců, aby analyzoval případové studie, poskytl zpětnou vazbu a několik rad, jak pokračovat. Předpokládá se, že v každém regionu proběhne v průměru 40 auditů. Očekáváme, že bude jednodušší identifikovat firmy s inovačním potřebami v nejrozvinutějších regionech Baltsko-Jadranského koridoru, zatímco v méně rozvinutých regionech bude třeba vyvinout větší úsilí. Inovační projekty (vzdělávání, rozvoj výrobků a procesů, atd.) budou zahájeny v asi 20% společností, ve kterých proběhne audit.

WP4: Interakce a spolupráce různých aktérů podpory inovací

Regionální a nadregionální spolupráce aktérů podpory inovací

Zatímco WP 3 se zabývá převážně metodikou a prováděním auditu jednotlivými inovačními poradci, WP 4 je určen pro regionální a nadnárodní interakci a spolupráci. Inovační poradce sám o sobě nemůže disponovat všemi požadovanými odbornými znalostmi pro zlepšení inovační výkonnosti podniku. Na jedné straně by měl být schopen okamžitě řešit problémy uplatněním praktických opatření, na druhé straně musí auditované společnosti nabídnout služby na míru a podporu od ostatních regionálních, národních nebo mezinárodních subjektů a organizací pro realizaci doporučení a zahájení inovačních projektů, zejména projektů pro rozvoj výrobků a procesů. Hlavním úkolem regionálního projektového manažera je podporovat následné aktivity inovačního poradce a navázat vztahy s partnery v rámci regionálního systému podpory inovací podle skutečných potřeb a požadavků společností. Partneři projektu budou navíc podporovat spolupráci mezi regionálními klíčovými hráči v rámci cílů PROINCOR (orgány veřejné správy, finanční instituce, instituce zabývající se transferem technologií a výzkumem). Každý partner projektu by také měl vytvořit regionální poradní skupinu. Tento přístup otevírá cestu k urychlené realizaci inovací a umožňuje rychlou reakci na potřeby společnosti a trendy na trhu. Regionální inovační poradce i regionální projektový manažer by měli dohlížet na následné činnosti a pokud je třeba, napomáhat úspěšné realizaci. Tím se vytváří důvěra mezi všemi partnery a zachová udržitelnost výsledků. Jednání poradní skupina probíhají každých šest měsíců. Na jednáních budou předloženy případové studie a hledány způsoby, jak zlepšit postupy auditu. Po jednání jsou plánována v Grazu (6. měsíc trvání projektu - září 2010) a v Praze (prosinec 2010 – 9.měsíc) jsou další setkání plánována v Terstu (červen 2011-15.m.), Debrecenu (21.m), Lublani (27.m.), Poznani (34.m.).

Optimalizaci auditů a následných činností v rámci podpory inovací pro malé a střední podniky umožní zpětná vazba od externího hodnotitele.  V případě potřeby budou metodiky auditu přizpůsobeny nejnovějším poznatkům. Prostřednictvím vnitřního on-line monitorovacího systému mohou poradci studovat činnosti v ostatních regionech i v době mezi jednáními poradní skupiny. Kromě toho bude databáze monitorovacího systému použita jako společná platforma pro vyhledávání partnerů. To pomůže partnerům projektu a společnostem v Baltsko-Jadranském koridoru vytvořit silnější vazby s odpovídajícími partnery z různých oblastí inovačních systémů (vědeckotechnický rozvoj, transfer technologií, průmysl, služby, atd.). Tímto způsobem přispívá PROINCOR k nadnárodní orientaci inovačních systémů a rozvoji malých a středních podniků, operujících přes hranice.

WP 5: Nadnárodní závěry pro inovační politiku

Závěry k inovační politice ve střední Evropě

Partneři projektu provedou shrnutí inovační politiky svého regionu a země a porovnání stávajících nástrojů a programů na podporu inovací s důrazem na dostupnost pro malé a střední podniky. Po rozhovorech s manažery a odborníky na inovace bude posouzen dopad současné politiky podpory inovací a proveden monitoring, do jaké míry využívají malé a střední podniky státní podporu pro transfer technologií, na projekty výzkumu a vývoje, vzdělávací programy atd. V současné době je do evropských inovačních projektů zapojen pouze malý počet malých a středních podniků. Partneři projektu budou analyzovat příčiny nízké angažovanosti podniků ve svém regionu. Jednak prodiskutují s klíčovými aktéry zabývajícími se inovacemi různé překážky a omezení, jednak budou prezentovat úspěšné programy na podporu inovací na společných akcích partnerů, zejména na jednáních skupiny inovačních poradců a na závěrečné konferenci. Mezi inovační politikou a regionálními i národními inovačními systémy existuje úzký vztah. Většina inovačních expertů bude realizovat programy schválené národními vládami či parlamenty.

Nicméně se zdá, že regionální inovační zdroje ve střední Evropě nejsou plně využity. V řešeném území Baltsko-Jadranského koridoru stále přetrvává nedostatek důvěry a vzájemného porozumění mezi podniky a veřejnými institucemi pro výzkum a transfer technologií. Proto bude PROINCOR analyzovat rovněž efektivitu regionálních inovačních systémů jejich vzájemným porovnáním, což umožní poznat středoevropskou diverzitu, poučit se z ní a zjistit možnosti zlepšení spolupráce. Konkrétní výsledky projektu PROINCOR  týkající se zkvalitnění řídících struktur a nových nebo inovovaných výrobků a procesů v auditovaných malých a středních podnicích jsou zachyceny v interním monitorovacím systému. Partneři projektu spolu s vedením malých a středních podniků a externím hodnotitelem budou analyzovat výsledky s cílem zjistit dopady na inovační výkonnost a konkurenceschopnost firem a rovněž reálný dopad na spolupráci klíčových aktérů na regionální a nadnárodní úrovni. Výsledky projektu budou využity pro mezinárodní doporučení a návrhy na zlepšení stávajících programů na podporu inovací. Tato doporučení a návrhy budou shrnuty v jedné zprávě, kterou prostuduje a schválí mezinárodní skupina poradců před závěrečnou konferencí.

Předpokládá se, že členové skupiny poradců budou sledovat činnosti PROINCORu na mezinárodních akcích a regionálních setkáních v partnerských regionech. Výsledky a doporučení budou zveřejněny prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů všemi partnery na závěrečné konferenci.