PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

O PROJEKTU PROINCOR

O projektu PROINCOR

PROINCOR se zabývá šířením a aplikací znalostí nových produktů, procesů a služeb (oblast podpory P 1.2). PROINCOR si klade za cíl posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků díky podpoře jejich inovační výkonnosti v geografickém koridoru od Baltského ke Středozemnímu moři. Zaměřením na tento prostor přispěje PROINCOR ke snižování ekonomických rozdílů mezi východními a západními regiony a zeměmi podél bývalé železné opony. Mezi západem a východem je ještě stále značný rozdíl v příslušných ekonomických ukazatelích. Vizí projektu PROINCOR je připravit cestu k vytvoření inovačního koridoru nově vzniklých regionů podél bývalé dělící linie. Po rozšíření Evropské unie máme obrovskou příležitost k přeměně Baltsko-Jadranského koridoru v ekonomickou oblast založenou na znalostech, v souladu s Lisabonskou strategií. PROINCOR osloví velký počet podniků s potřebou rozvoje inovací v hlavních odvětvích výrobních a průmyslových služeb v uvedených regionech a zemích. Projekt je založen na proaktivním přístupu, který zahrnuje návštěvy inovačních poradců v asi 500 malých a středních podnicích. Inovační poradci budou k posouzení aktuální inovační výkonnosti malých a středních podniků používat mezinárodně používané postupy a s využitím společného průvodce pro inovační audit budou zdarma (v režimu de_minimis) provádět inovační audity. Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu. Inovační poradce společně s vedením firmy vypracuje akční plán pro zvýšení inovačního potenciálu, resp. zlepšení inovační výkonnosti. V případě potřeby budou osloveni další regionální partneři, např. z oblasti výzkumu a transferu technologií, aby pomohli nastartovat rozvojové projekty na podporu produktových a procesních inovací. Na počátku projektu budou inovační poradci vyškoleni vynikajícími evropskými odborníky.

Skupina inovačních poradců se bude pravidelně scházet (2 x ročně) za účelem revize použité metodiky s ohledem na dosažené výsledky. Mezinárodní spolupráce zajistí plynulý transfer znalostí a informací souvisejících s inovacemi mezi zúčastněnými regiony ve střední Evropě. Společně s poradní skupinou bude sledovat průběh auditu a analyzovat případové studie i externí hodnotitel.

Kromě pravidelných bezprostředních setkání skupiny inovačních poradců vytvoří partneři projektu on-line monitorovací systém pro podporu zkvalitnění meziregionální a mezinárodní komunikace a spolupráce. Inovační proces probíhá hlavně prostřednictvím interakce podniků a institucí na místní a regionální úrovni. Nicméně PROINCOR využije všechny dostupné informace o inovačních potřebách a příležitostech z pohledu malých a středních podniků k zintenzivnění technické spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti inovací v Baltsko-Jadranském koridoru.

Tímto způsobem propojí skupina inovačních poradců systémy podpory inovací ze všech deseti regionů a zpřístupní technologie vysoké úrovně a další odborné poznatky partnerským regionům. Udržitelnost projektu budou v každém zúčastněném regionu zajišťovat regionální inovační poradní skupiny. Výstupy PROINCORu budou viditelné ve firmách, které zlepšily svůj inovační management, mají vyškolené manažery a zaměstnance, zahájily projekty na rozvoj výroby a procesů, včetně přípravy investic a nově založené mezinárodní spolupráce. Sdružení projektových partnerů PROINCOR má zájem pokračovat ve spolupráci s inovačními poradci i po skončení projektu.

Dopad projektu PROINCOR bude podrobně analyzován. Z této analýzy vyjdou doporučení a návrhy pro zlepšení současné inovační politiky s důrazem na posílení podpory inovací malých a středních podniků v Baltsko-Jadranském koridoru.